Evrim ile ilgili özlü sözler

Açık alan ve yol fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Dünya bir biçimde ya da başka herhangi bir biçimde ortaya..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#1 Kopyala

Dünya bir biçimde ya da başka herhangi bir biçimde ortaya çıkmış bulunuyor. Nasıl oluştuğu çok büyük bir soru ve Darwin’in teorisi, yaşamın ortaya çıkışını açıklamaya çalışan diğer tüm teoriler gibi sadece varsayım. Bilgimizin şu anki durumu içinde nitekim mümkün olan en iyi varsayımı yapmadığına inanıyorum.


duru bulmak büyük biçim içinde ortay sorumak darwin nitekim

Karanlık fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Bilim tarafından halen yeterince doyurucu bir biçimde açıklanamayan evren görüşleri..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#2 Kopyala

Bilim tarafından halen yeterince doyurucu bir biçimde açıklanamayan evren görüşleri bulunmakta ancak bilgisizlik bir gün üstünden gelinebilecek bilgisizliğe dayanmakta. Bilgisizliğe teslim olmak ve buna Tanrı adını vermek daima vaktinden erken bir doğum olacak ve bugün için de öyle kalacak.


evre daima bili dayanmak üst dayamak evren doyurmak kalmak

#3 Kopyala

Yaşamın tümü nükleik asittir; kalanı yorumdur.


nükleik asit tümü yorum kalan yaşam kala

#4 Kopyala

Filhakika umumiyetle iddia olunuyor ki, insanın ve büyük maymunların müşterek bir cetleri vardır. Bu cet dahi, daha basit şekilleri haiz bir nesilden, ilk memeli hayvan cinslerinin birinden ayrılıyor. Bu memeli hayvan bir nevi yerde sürünen hayvandan ve nihayet bunların hepsi de ilk hayat şekli olan iptidai hücreye dayanıyor. İnsanın bu şeceresi, insanın teşrihi ile sair kemikli hayvanların teşrihi arasındaki mukayeselere müstenittir.


nev umumiyet ara ayrılmak filhakika müstenit insan şeklî nevi

#5 Kopyala

Gördük ki, hayat zincirinin son halkası insandır. Bu zincire nazaran insanın sair memeli hayvanlar gibi, daha basit bir sınıfa ait cetlerden geldiği kanaatine varılır.


hayvan hayat görmek gelmek i̇nsa son sınıf basit kanaat

#6 Kopyala

Hayat herhangi bir doğa dışı etkenin müdahalesi olmaksızın dünya üzerinde doğal ve zorunlu bir kimyasal ve fiziksel olaylar dizisi sonucudur. Hayat sıcak, güneşli ve sığ bir bataklıkta başladı. Oradan sahillere ve denizlere yayıldı. Denizlerden tekrar karalara geçti. İlk hayvan denizlerde balık ve karalarda muhtelif kemikli yaratıklar oldu. Bunlar devirlerde şekilden şekle tekamül ettiler. İnsanlar sularda kaynaşıp çırpınan bir mevcuttan bugünkü şekline geldi. İnsanın bugünkü yüksek zeka, idrak ve kudreti milyonlarca ve milyonlarca nesilden geçerek hazırlandı. Artık insan bugün tabiatın nihayetsiz büyüklüğüne ve tabiat içinde kendi nevinin mukadderatına gittikçe büyüyen bir irade ve şuur ile bakıyor.


kimya kudret deniz üzer dış hazırlamak olay kemik insan

#7 Kopyala

İnsanlar sürfeler gibi sulardan çıktıkları için önce, ilk önce ceddimiz balıktır. İşler daha ilerledikçe o insanlar, primat zümresinden türediler; biz maymunuz, düşüncelerimiz insandır. İnsanlar büyük tabiat olayları önünde muhâceret, akın yolları ile bu arz dediğimiz yıldızın her kıt'asına dağılmışlardır. Bu kıt'alardan bazısına eski, bazısına yeni denmiş. Bu deyiş, hem bilgiden, hem bilgisizliktendir. Amerika'yı Kristof Kolomb keşfetti diye yeni Dünya sayılmıştır. Fakat jeoloji olayları Asya'dan Alaska yolu meydana geldi ve daha başka yollarla, karanlık zamanlarda ismi bilinmeyen geçişler oldu. Maya Medeniyeti'ni ve İnkaları öğrendikçe, stepler ve Alaska geçitleri düşünüldükçe, İnuit yüzleri ve tipleri ile kızılderili Hint insanları yüzleri ve tipleri incelenip araştırıldıkça bu Eski ve Yeni Dünya kavramları bittabî yavaş yavaş değişir. Kristof Kolomb'un keşfi hiç şüphesiz ki çok büyük ve mühim bir hâdisedir. Fakat daha dünkü iş sayılır.


çıkmak tabiat dan olay i̇nuit sürfe öğrenmek cet maya

#8 Kopyala

Şunu söyleyelim ki, insanların bütün bilgileri ve inanışları, insan zekası eseridir. Zeka tabii olan dimağdan çıkar. Bundan, tabiatı anlamakta zekanın en büyük cevher ve müessir olduğu anlaşıldığı gibi tabiatın fevkinde ve haricindeki bütün mefhumların insan dimağı için kendi tarafından uydurma şeylerden başka bir şey olmayacağı meydana çıkar. Natür (Doğa) insanları türetti; onları kendine taptırdı da. Ancak, insanların Dünya'da yaşayabilmeleri için, onların doğaya egemenliğini de şart kıldı. Doğaya egemen olmasını bilemeyen yaratıklar, varlıklarını koruyamamışlardır. Doğa onları, kendi unsurları içinde ezmekten, boğmaktan, yok etmekten ve ettirmekten çekinmemiştir.


içinde yaşamak inanmak meydan hariç çıkmak haricî uymak anlamak

#9 Kopyala

Tabiatın, her şeyden büyük ve her şey olduğu anlaşıldıkça, tabiatın çocuğu olan insan, kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı.


anlaşmak anlamak insan büyük haysiyet çocuk i̇nsa başlamak tabiat

#10 Kopyala

Târihî hâdiselerin cereyanı sırasında bâzen fizyolojik ârızalar mühim rol oynarlar. Tabiat ya mânî olur veyahut yardım eder.


arız yardım hâdise arıza mâni yar tabiat mani sırasında

#11 Kopyala

Her şeyin değişerek oluştuğunu gözlemle. Ve Evrenin doğasının şeylerin varlığını değiştirmekten ve onlardan onlar gibi yeni şeyler oluşturmaktan daha fazla hiçbir şeyi sevmediğini bizzat sen kendin göz önünde bulundurmayı alışkanlık haline getir.


evre hal alışkan bizzat gözlem evren bulunmak gözlemlemek yeni

#12 Kopyala

Moleküler evrim, bilimsel otoriteye dayanmaz...


dayamak dayanmak moleküler evrim otorite bilimsel bilim

#13 Kopyala

Evrim bana göre artık rastlantısal bir sürece benzemiyor.


rastlantı süre benzemek evrim süreç artık

#14 Kopyala

Evrimsel görüş, insanın bilgi ile açıkça kavrayabileceğinden çok daha fazla karmaşık bir yapı içeren evrendeki sistemler konusunda agnostiktir.


yapı evrim sistem görüş karmaşık açık içermek evre kavramak

#15 Kopyala

Bir tavuk sadece başka bir yumurtayı yapan bir yumurtanın aracıdır.


arac aracı araç yumurmak ara yumurta başka tavuk

#16 Kopyala

Eğer basitten karmaşığa doğru bir evrimin gerçekleştiği doğruysa, Kambriyen Dönemdeki tam gelişmiş canlıların atalarının bulunması gerekir; fakat bulunamadı ve bilim insanları, bunların bulunabilmesi konusunda neredeyse hiçbir ümit olmadığını kabul ediyorlar. Sadece gerçeklere ve toprakta gerçekten bulunan şeylere bakarak, ana yaşam biçimlerinin oluşumunu en iyi açıklayan kuramın, aniden gerçekleşen bir yaratılış olduğunu görürüz.


kabul bulunmak ana insan nere açıklamak basit ata yaramak

#17 Kopyala

Kalıtım bilimi konusundaki çalışmalarım su götürmez bir şekilde gösterdi ki Darwin canlıların uzun bir zaman alarak doğal seçilimle nasıl meydana geldiğine, ortak bir atadan nasıl türediğine ilişkin söylediklerinde haklıydı. Darwin'in moleküler biyoloji bilmediği düşünülünce onun ne kadar ileri görüşlü olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi DNA'nın dijital koduna ulaştık ki bu evrimin en sağlam kanıtı.


kalıtım şimdi dna hak şekil gelmek bilmek almak ortak

#18 Kopyala

Bu ilkeyi her bir ince ayrıntısı ile tanımladım, eğer doğru bulunursa, Doğal Seçilim terimi ile yer tutacaktır.


bulmak yermek ince seçi tutacak yemek i̇lke bulunmak doğal

#19 Kopyala

Bay Herbert Spencer tarafından kullanılan "En Uygun Biçimde Olanın Hayatta Kalması" ifadesi daha açıklayıcı ve bazen de eş değer anlamı ifade ediyor.


açıklamak değmek kullanmak kalmak ifade eşmek hayat uygu anlam

#20 Kopyala

Hiçbir ciddi biyolog, evrimin gerçek olduğundan, tüm canlıların birbirlerinin kuzeni olduğundan kuşku duymaz.


evrim canlı gerçek birbiri biyolog kuzen kuşku ciddi duymak


Popüler Yazılar

Ahmet Şık sözleri

Ahmet Şık (d. 1970, Adana), gazeteci ve yazar.

Başarı ile ilgili sözler

Düzen, disiplin, çalışkanlık. Bunlar başarının üç şartıdır.

Arthur Cravan sözleri

Ben ki biri keman çalsa yaşama hırsıyla dolar taşarım,kendimi zevkten öldürebilirim, bütün kadınlar için aşktan ölebilirim, bütün şehirler için gözyaşı dökebilirim, buradayım, çünkü hayata başka çözüm yolu yok.